165

Κηρύγματα

Επιλέξτε το είδος του κηρύγματος που θέλετε.
ΑΑ Κήρυγμα Δημοσίευση
1 Κυριακή ΚΔ'
Ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, «Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἐν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας».
03/01/2013
2 Κυριακή ΙΔ' Λουκά
«Καί μή μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλά πληροῦσθε ἐν Πνεύματι».
03/01/2013
3 Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως
Στόν παράδεισο, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἔδωσε ὁ Θεός τήν ὑπόσχεση τῆς λυτρώσεως.
03/01/2013
4 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
Ὁ σημερινός κόσμος τῆς ἀφθονίας, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἀκούει μέ μεγάλη ἐπιφύλαξη τά ὅσα ἡ Ἐκκλησία διδάσκει περί νηστείας.
03/01/2013
5 Κυριακή ΙΒ' Λουκά
Ὅπως ἕνα πτηνό, ὅταν εἶναι δεμένο, θέλει νά πετάξει καί δέν μπορεῖ, γιατί μόλις κάμει νά πετάξει πέφτει κάτω, ἑλκόμενο ἀπό τό δεσμό του, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, πού εἶναι δεμένος ἀπό τά πάθη.
03/01/2013
6 Κυριακή ΙΔ' Λουκά
Ὅσο κι ἄν θέλουμε μερικές φορές νά διακόψουμε κάθε σχέση μέ τό Θεό, ἀγα­πη­τοί μου Χριστιανοί, ἐκεῖνος ἐξακολουθεῖ μέσα ἀπό μυστηριώδεις τρόπους νά διατηρει μυ­στι­κή συνομιλία μέ τήν ψυχή μας καί νά τήν ἐμπνέει μέ ἀγαθές σκέψεις καί εὐγενεῖς ἀποφάσεις.
03/01/2013
7 Κυριακή Α' Νηστειών
Τή δύναμη τῆς πίστεως καταγράφει μέ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπό τήν ἐθνική ἱστορία τῶν Ἑβραίων, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, στήν ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος.
03/01/2013
8 Κυριακή Β' Νηστειών
Τό μεγάλο μυστικό τῆς ὑπακοῆς, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι ἡ ἐλευθερία, γιά τήν ὁποία πολλές φορές μᾶς μίλησε ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάση τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαινίσεως.
03/01/2013
9 Κυριακή Γ' Νηστειών
Ὑψηλές ἀλήθειες μᾶς ἀποκαλύπτει καί ἑρμηνεύει στή σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ ἀπ. Παῦλος.
03/01/2013
10 Κυριακή Δ' Νηστειών
Ἡ ζωή κάθε ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα ταξίδι μέ­σα σέ ἀβέβαιο πέλαγος, στό ὁποῖο συχνά ἐγείρονται τρικυμίες καί τυ­φῶνες.
03/01/2013
11 Κυριακή Ε' Νηστειών
Σύμβολα καί τύποι τῶν προσώπων καί γεγονότων τῆς Καινῆς Δια­θήκης, ἀγαπη­τοί μου Χριστιανοί, ἦταν ὅλα ὅσα εἶχε ἡ Παλαιά Δια­θή­κη.
03/01/2013
12 Κυριακή των Βαΐων
Ἡ χαρά γιά τήν ὁποία μᾶς ὁμιλεῖ σήμερα ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἀγα­πη­τοί μου Χρι­στια­νοί, δέν εἶναι κάτι πού ἀποκτᾶται μέ τήν τήρηση κάποιας συ­­ντα­γῆς, ἀλλά «δόσις ἀγαθή» τοῦ ἀγωνοθέτου Θεοῦ σ΄ ἐκείνους πού μέ τόν προσωπικό πνευματικό τους ἀγώνα ἔφθασαν στήν κατάσταση τῆς μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνίας.
03/01/2013
13 Κυριακή των Μυροφόρων
Ἐγνώριζαν καλά οἱ Ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ποιοί ἀκριβῶς ἦταν ἄξιοι γιά τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχαν τήν τέλεια ἐξουσία γιά νά τούς ἐκλέξουν.
03/01/2013
14 Κυριακή του Παράλυτου
Τά δάκρυα καί ὁ κοπετός τῶν πτωχῶν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἔπεισαν τούς χριστιανούς τῆς Ἰόππης νά προσκαλέσουν τόν ἀπόστολο Πέτρο στήν πόλη τους, γιά νά τούς ἀναστήσει τή μητέρα καί ἀδελφή, πού μέ τή φιλανθρωπία της εἶχε ὅλους ε[υεργετήσει.
03/01/2013
15 Κυριακή του Τυφλού
Τήν τακτική τοῦ διαβόλου μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί. Δέν ἐπιτίθεται μόνο εὐθέως ἀλλά τίς περισσότερες φορές ὕπουλα καί πονηρά μεθοδεύει τόν πνευματικό ἤ ἀκόμα καί τό σωματικό ὄλεθρο τοῦ πιστοῦ.
03/01/2013
16 Κυριακή των Αγίων Πατέρων
Ἀπειλή μεγάλη γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια μέ τόν ἐγωϊσμό τους κήρυξαν διαφορετικά δόγματα καί ἐδίχασαν τό Μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
03/01/2013
17 Κυριακή ΙΣΤ' Ματθαίου
Μέσα στόν κόσμο πού ζοῦμε, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶναι πα­ρα­τη­ρημένο, ὅτι δέν ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τήν ἴδια ἀντίληψη, τήν ἴδια ἀπο­­δοτικότητα, τήν ἴδια ἱκανότητα.
04/01/2013
18 Κυριακή ΙΕ' Λουκά
Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «ἦλθε γάρ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός».
04/01/2013

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness