165

Κηρύγματα Αποστόλων

Α/Α Τίτλος Δημοσίευση
1 Κυριακή Δ' Ματθαίου (Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου)
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Τίτ. Γ΄ 8-15)«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»Στούς ἀλλοτριωμένους κατά τήν πίστη, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, δέν πρέπει νά ἔχουμε φιλάνθρωπη στάση πάντοτε, γιατί αὐτό ἐγκυμονεῖ πολ­λούς κινδύ­νους καί γιά τούς ἰδίους καί γιά μᾶς. Ἀφοῦ μετά μία καί δεύ­τε­ρη νουθεσία ἐξα­ντλή­σουμε τήν...
05/01/2013
2 Κυριακή των Αγίων Πατέρων
Διδαχή τοῦΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36)Ἀπειλή μεγάλη γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια μέ τόν ἐγωϊσμό τους κήρυξαν διαφορετικά δόγματα καί ἐδίχασαν τό Μυστικό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. «Λύκους» καί μάλιστα «βαρεῖς» τούς ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιατί ὅπως οἱ λύκοι ἁρπάζουν τά...
03/01/2013
3 Κυριακή του Τυφλού
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Πράξ. ιστ΄ 16 - 34)Τήν τακτική τοῦ διαβόλου μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ σημερινή ἀποστολική περικοπή, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί. Δέν ἐπιτίθεται μόνο εὐθέως ἀλλά τίς περισσότερες φορές ὕπουλα καί πονηρά μεθοδεύει τόν πνευματικό ἤ ἀκόμα καί τό σωματικό ὄλεθρο τοῦ πιστοῦ. Μετέρχεται τέχνη πανούργα καί δολεροτάτη. Παρουσιάζεται ὡς φίλος καί συνεργάτης. Ἄν...
03/01/2013
4 Κυριακή του Παράλυτου
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Πράξ. θ΄ 32 - 42)Τά δάκρυα καί ὁ κοπετός τῶν πτωχῶν, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ἔπεισαν τούς χριστιανούς τῆς Ἰόππης νά προσκαλέσουν τόν ἀπόστολο Πέτρο στήν πόλη τους, γιά νά τούς ἀναστήσει τή μητέρα καί ἀδελφή, πού μέ τή φιλανθρωπία της εἶχε ὅλους ε[υεργετήσει. Ἀναμφίβολα ἐκεῖνες τίς μέρες κι ἄλλοι εἶχαν πεθάνει στήν περιοχή. Μοναδική ὅμως ἡ...
03/01/2013
5 Κυριακή των Μυροφόρων
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Πράξ. στ΄. 1 - 7)Ἐγνώριζαν καλά οἱ Ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ποιοί ἀκριβῶς ἦταν ἄξιοι γιά τή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί εἶχαν τήν τέλεια ἐξουσία γιά νά τούς ἐκλέξουν. Πλήν ὅμως γιά νά δείξουν στό λαό τοῦ Θεοῦ ὅτι εἶχε καί ἐκεῖνος λόγο, τούς ἐνεχείρισαν τό ἔργο τῆς ἐκλογῆς, ὑπογραμμίζοντας ποιά χαρίσματα πρέπει νά ἔχουν οἱ ὑποψήφιοι...
03/01/2013
6 Κυριακή των Βαΐων
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Φιλιπ. δ. 4 - 9)Ἡ χαρά γιά τήν ὁποία μᾶς ὁμιλεῖ σήμερα ὁ θεῖος Ἀπόστολος, ἀγα­πη­τοί μου Χρι­στια­νοί, δέν εἶναι κάτι πού ἀποκτᾶται μέ τήν τήρηση κάποιας συ­­ντα­γῆς, ἀλλά «δόσις ἀγαθή» τοῦ ἀγωνοθέτου Θεοῦ σ΄ ἐκείνους πού μέ τόν προσωπικό πνευματικό τους ἀγώνα ἔφθασαν στήν κατάσταση τῆς μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνίας. Ἡ...
03/01/2013
7 Κυριακή Ε' Νηστειών
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Ἑβρ. θ.11-14)Σύμβολα καί τύποι τῶν προσώπων καί γεγονότων τῆς Καινῆς Δια­θήκης, ἀγαπη­τοί μου Χριστιανοί, ἦταν ὅλα ὅσα εἶχε ἡ Παλαιά Δια­θή­κη. Ἡ σκηνή τοῦ Μαρτυ­ρίου, ἡ ἑπτάφωτη λυχνία, ἡ πρόθεση τῶν ἄρτων, τό καταπέτασμα, τό χρυσοῦν θυμιατήριον, ἡ κιβωτός τῆς διαθήκης καί ἐκεῖνα πού περιεῖχε, δηλαδή ἡ χρυσή στάμνα μέ τό...
03/01/2013
8 Κυριακή Δ' Νηστειών
(Ἑβρ. στ.13-20)Ἡ ζωή κάθε ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι ἕνα ταξίδι μέ­σα σέ ἀβέβαιο πέλαγος, στό ὁποῖο συχνά ἐγείρονται τρικυμίες καί τυ­φῶνες. Τά ἐσώτερα πάθη καί οἱ ἄλλες δοκιμασίες τῆς ζωῆς ξεσποῦν μέ βία ἐ­πά­νω στήν ὕπαρξή μας. Ἀδύναμοι ἄνθρωποι ἐμεῖς, κινδυνεύουμε νά κατα­πο­ντισθοῦμε καί νά συντριβοῦμε κάτω ἀπό τήν ὁρμή καί τή μανία τῶν Κυ­μά­των...
03/01/2013
9 Κυριακή Γ' Νηστειών
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Ἑβρ. δ,14-ε,6)Ὑψηλές ἀλήθειες μᾶς ἀποκαλύπτει καί ἑρμηνεύει στή σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ὁ ἀπ. ΠαῦλοςΜᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν Ἀρ­χιερωσύνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδή «πολύς ἡμῖν ὁ λόγος καί δυσερμήνευτος» (Ἑβρ. 5,11) νά ἀποβάλουμε τή νωθρότητα τῆς ἀκοῆς καί νά ἐμβαθύνουμε στά θεῖα λόγια. Ἡ διδασκαλία αὐτή...
03/01/2013
10 Κυριακή Β' Νηστειών
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Ἑβρ. α,10-β,3)Τό μεγάλο μυστικό τῆς ὑπακοῆς, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, εἶναι ἡ ἐλευθερία,γιά τήν ὁποία πολλές φορές μᾶς μίλησε ὁ ἀπόστολος Παῦλοςκαί ἡ ὁποία εἶναι ἡ βάση τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαινίσεωςἌν ἡ ἐλευθερία μᾶς ὁδηγήσει σέ αὐτόβουλη ἐπιλογή τῆς ἐνθέου ζωῆς, τότε γίνεται βάση τῆς σωτηρίας μας. Ἄν ὅμως μᾶς ὁδηγήσει στή σαρκική ζωή τῶν...
03/01/2013
11 Κυριακή Α' Νηστειών
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Ἑβρ. ια΄ 24-26, 32-40)Τή δύναμη τῆς πίστεως καταγράφει μέ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπό τήν ἐθνική ἱστορία τῶν Ἑβραίων,ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, στήν ἐπιστολή του ὁ ἀπόστολος Παῦ­λοςΠλέκει τό ἐγκώμιο ὅλων ἐκείνων τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού γιά τήν πίστη καί ἀφοσίωσή τους στό θεῖο θέλημα μαρτύρησαν καί ἔδωσαν τά πά­...
03/01/2013
12 Κυριακή ΙΔ' Λουκά
Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(Α΄ Τιμ. α,15-17)Ὅσο κι ἄν θέλουμε μερικές φορές νά διακόψουμε κάθε σχέση μέ τό Θεό, ἀγα­πη­τοί μου Χριστιανοί,ἐκεῖνος ἐξακολουθεῖ μέσα ἀπό μυστηριώδεις τρόπους νά διατηρει μυ­στι­κή συνομιλία μέ τήν ψυχή μαςκαί νά τήν ἐμπνέει μέ ἀγαθές σκέψεις καί εὐγενεῖς ἀποφάσειςΕἶναι ἀναρίθμητες οἱ εὐκαιρίες πού καθημερινά μᾶς φέρνει γιά...
03/01/2013

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness