165

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Κυριακή, 19 Δεκέμβριος, 2021 - 12:15

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

19 Δεκεμβρίου 2021

Ἀκούσαμε λίγο νωρίτερα στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἕνα μακρύ κατάλογο ὀνομάτων, πού ξεκινά ἀπό τόν Ἀβραάμ, συνεχίζει μέ τούς ἀπογόνους του, τόν Ἰσαάκ, τόν Ἰακώβ, τόν βασιλέα Δαβίδ, τόν δίκαιο Ἰωσήφ, τόν μνήστορα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀλλά καί τόσους ἄλλους, τόν Ἐσρώμ, τόν Ἰεσσαί, τόν Ναασσών καί τόσους ἄλλους. Γιατί ὅμως διαβάζουμε τόσα πολλά ὀνόματα, καί μάλιστα Ἑβραϊκά; Τί μᾶς νοιάζουν ὅλα αὐτά; Σαφῶς καί εἶναι ἀπόλυτα χρήσιμα, διότι ἀποτελοῦν μιά ἐξαίσια κατοχύρωση τῆς ὕπαρξης τοῦ Χριστοῦ μας ὡς ἱστορικό Πρόσωπο. Το Ὅτι ἔζησε ἀνάμεσα μας. Ὅτι γνωρίζουμε τούς Προπάτορες Του, τίς γενεές τῶν ἀνθρώπων ἀπ’ ὅπου προῆλθε ὡς ἄνθρωπος.

 Ψηλαφοῦμε μέσα ἀπό τήν γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ μας τήν ἐπαλήθευση τῆς προφητείας «ἰδοῦ ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καί ἐμπεριπατήσω». Ἑπομένως τό Πανάγιον Πνεῦμα φώτισε τόν Εὐαγγελιστῆ Ματθαῖο νά καταγράψει στό Ἱερό Εὐαγγέλιο του αὐτήν τήν γενεαλογία Του, γιά νά αἰσθανθοῦμε ἀκόμη πιό ζωντανή τήν ἁγιαστική καί εὐεργετική παρουσία Του ἀνάμεσα μας, δίπλα καί μέσα στήν ἀνθρωπότητα. Εἶναι καί μία ἀκόμη ἀπόδειξη ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν τέλειος ἄνθρωπος, ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. 

Καί συνεχίζει τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα με τήν ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας. Καί κυρίως γιά τό μήνυμα, πού ἄγγελος ἀπεσταλμένος ἀπό Θεοῦ μετέφερε στόν δίκαιο Ἰωσήφ, τόν μνήστορα καί προστάτη τῆς Παναγίας μας καί τοῦ Θείου Βρέφους. Τοῦ λέγει ξεκάθαρα νά μήν φοβηθεῖ νά παραλάβει τήν Μαριάμ, τήν σεμνή καί ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ κοντά του, ὡς μνηστή του, διότι τό κυοφορούμενο μέσα στά εὐλογημένα σπλάγχνα της εἶναι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μάλιστα δε δίνει μιά πολύ συγκεκριμένη ἐντολή πρός τόν Ἰωσήφ∙ νά καλέσει «τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν», νά ὀνοματοδοτήσει τό Θεῖο Βρέφος, μέ τό ὄνομα Ἰησοῦς, πού σημαίνει Σωτήρας, Λυτρωτής, διότι θά σώσει τόν λαό Του ἀπό τίς ἁμαρτίες Του. Ἀναφέρεται ἐπιπλέον στό ἀνάγνωσμα αὐτό τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Χριστουγέννων καί ἡ τρανή προφητεία τοῦ λεγομένου 5ου Εὐαγγελιστῆ, τοῦ Προφήτη Ἠσαΐα.. ὅτι ἡ Παρθένος θά συλλάβει καί θά κυοφορήσει Υἱόν καί οἱ ἄνθρωποι θά τοῦ ἀποδώσουν τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, πού σημαίνει ὁ Θεός μαζί μας.

Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ, ὁ μνήστωρ, ἔδωσε πράγματι τό ὄνομα Ἰησοῦς στό Παιδίον. Ἕνα ὄνομα τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώθηκε μέσα στούς αἰῶνες καί ἀπό πλήθη ἀνθρώπων. Ἔγινε τό γλυκύ Ὄνομα, «τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα», ὅπως πολύ χαρακτηριστικά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Τό γλυκύτατο Ὄνομα τῆς σωτηρίας πάμπολλων ἀνθρώπων. Τό Ὄνομα τοῦ Μεσσία, πού ἀνέμεναν οἱ αἰῶνες, οἱ λαοί, οἱ παραδόσεις τῶν ἀνθρώπων. Τώρα πλέον μέ τήν Γέννηση καί ἔλευση τοῦ Σωτήρα, τοῦ Λυτρωτῆ, τοῦ Μεσσία στόν κόσμο ξεκινᾶ τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Λαμβάνει σάρκα καί ὀστά τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τήν λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Πού ξεκινᾶ ἀπό τήν ταπεινή φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί ὁλοκληρώνεται στόν λόφο τοῦ Γολγοθᾶ καί τό κενό μνημεῖο τῆς Ἀναστάσεως. Ἄλλωστε δίχως νά τό κατανοοῦν, ἔστω καί εἰρωνικά, ὑπογράφουν αὐτό τό μήνυμα, τό ἔργο τῆς σωτηρίας, ἐπιβεβαιώνουν τόν λόγο τοῦ ἀγγέλου πρός τόν δίκαιο Ἰωσήφ σέ σχέση μέ τό ὄνομα Ἰησοῦς, ἀκόμη καί οἱ Ἑβραῖοι, οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ μας, οἱ σταυρωτές Του. Τό ὑπογράφουν, τό ἐπικυρώνουν μέ τήν ταμπέλα πού θέτουν ἐπάνω στόν Σταυρό Του: «Ἰησοῦς Ναζωραῖος Βασιλεύς Ἰουδαίων» (Ι.Ν.Β.Ι).

Σώζεται πρακτικά μέ τήν σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτῆ μας τό γένος τῶν βροτῶν, ἡ ἀνθρωπότητα, βρίσκει ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ἄλλωστε «τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ καθαριεῖ ἡμᾶς ἀπό πάσης ἁμαρτίας».

Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ εὐκαιρία, ἡ δεύτερη εὐκαιρία τοῦ καθενός μας. Νά ἀξιοποιήσουμε τό Ὄνομα Ἰησοῦς, νά Τό ἐπικαλεσθοῦμε, νά μᾶς ἐμπνεύσει. Νά κάνουμε πράξη τό ἔργο τῆς σωτηρίας γιά ὅλους μας. Ἄς παραδεχθοῦμε μέ εἰλικρίνεια ὅτι ἔστω καί μία ἡμέρα ἤ μία ὥρα κι ἄν ζήσει ὁ ἄνθρωπος ἐπί γῆς. Οὐδείς ἀναμάρτητος! Ἄς παραδεχθοῦμε ὅτι ἔχουμε ἁμαρτήσει λίγο ἤ πολύ, μέ μεγάλα ἤ μικρά ἁμάρτήματα. Καί μετά τήν παραδοχή ἄς ὁδηγηθοῦμε στήν μετάνοια, τήν ἀλλαγή, τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς θλιβερῆς ἁμαρτίας, ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτή, ὄσο κι ἄν μᾶς ἔχει ἀγγίξει μέ παλαιά ἤ σύγχρονα ἁμαρτήματα, μέ ζωντανά ἤ διαδικτυακά ἁμαρτήματα ἤ ἀκόμη κι ἄν ἔχει ἁπλώσει ρίζες μέσα στίς ψυχές μας. Ὅλα λύνονται καί συγχωροῦνται μέ τήν εἰλικρινῆ μετάνοια, κάτω ἀπό τό πετραχήλι τοῦ πνευματικοῦ, μέ πίστη καί συμμετοχή στά Ἅγια Μυστήρια, στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄν θέλουμε νά ζήσουμε γνήσια, εὐτυχισμένα Χριστούγεννα ἄς ἐπικαλεσθοῦμε τό Ὄνομα τῆς σωτηρίας, τό Ὄνομα τοῦ Σωτῆρα, τό Πανάγιον Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε μέ τό βίωμα τῆς μετανοίας νά σωθοῦμε ὅλοι μας, ὅλος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἀπό τά δίχτυα τῆς ἁμαρτίας, νά ἐλευθερωθοῦμε καί νά βιώσουμε τήν παρουσία τοῦ Θεανθρώπου μέσα μας, παντοῦ!

  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kyriaki_pro_tes_hristou_genniseos_19.12.2021.docx136.89 KB
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness