165

Ἱερά Λείψανα

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει:

 • Ἁγ. Νεκταρίου,
 • Ὁσίου Δαβίδ,
 • Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου,
 • Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ,
 • Ἁγ. Νικολάου Πλα­νᾶ,
 • Ὁσίου Ξε­νο­φῶντος,
 • Ἁγ. Ἰωακείμ Ἰθακησίου,
 • Χοζεβιτῶν Ἁγίων, κ.ἄ.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀγάθωνος:

 • Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάν­­νου τοῦ Νηστευτοῦ.
 • Τιμία Κάρα καί τεμάχια τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Ἀγάθωνος, κτίτορος τῆς Μονῆς.
 • Τεμάχια ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Πα­ντε­λεήμονος, Νικο­λάου Μύρων, Πα­ρα­σκευῆς, Βαρ­βά­ρας, Γεωργίου τοῦ Τρο­παιο­φό­ρου, Ἰακώβου τοῦ Ἀδελ­φοθέου, Μο­δέστου, Γρη­γο­ρίου τοῦ Θεολόγου, Ὁσίας Ξένης, Τρύφωνος, Ὁσίας Εὐ­πρα­ξίας, Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Κη­ρύ­κου, Μαρίνης, Μακκαβαίων, Βλα­σίου, Ἀντύπα Περ­γά­μου, Μερκουρίου, Συμεών τοῦ Στυλίτου, Προκοπίου, Πολυκάρπου Σμύ­ρ­νης, Ἐλευθερίου, Ὁσίας Μη­τρο­δώ­ρας καί πολλῶν ἄλλων.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μετ/σεως Κ. Βούρλων:

 • Ἱ. Λείψανα τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Μυ­ρο­βλή­του,
 • Τεμάχιον Ἁγ. Μεγαλομ. Χριστοφόρου,
 • Τεμάχιον Ἁγ. Ἱερομ. Κυ­ρίλ­λου τοῦ Λουκάρεως Πατρ. Κων/πόλεως.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ  Ἁγίου Γεωργίου Μα­­λε­σί­νας

 • Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου τοῦ Ὁ­μο­λογητοῦ Πατριάρχου Κων/πόλεως.
 • Τεμάχια Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Χαρα­λά­μπους, Μοδέστου, Παρασκευῆς, Διονυσίου τοῦ Ἀρεο­πα­γί­του, Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Κηρύκου, Ἀναστασίας, Μαρίνης, Τρύφωνος, Εὐδο­κίας, Ἐλευ­θε­ρίου.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Δαμάστας:

 • Τεμάχια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Βαρ­βά­ρας, Ματρώνας, Παρασκευῆς, Χαραλάμπους, Μηνᾷ, Στυ­­λια­νοῦ, Ἰωνᾶ μάρτυρος, τῶν Ὁσίων Σεραφείμ, Κασσιανοῦ, Μελάνης, Ξένης, Πε­­λα­γίας, Ἰωάννου τῆς Κλί­μα­κος καί Θωμᾶ τοῦ Ἀ­πο­­­στόλου, Ἱσαποστόλου Μαγ­δα­­λη­νῆς, σφα­­για­­σθέ­ντων νη­πίων.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ  Ἁγίου Γεωργίου Μύλων:

 • Τε­­μά­χια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ τοῦ Ἀναρ­γύ­ρου, Μιχαήλ Συνάδων, Νικο­λάου τοῦ Νέου, Γεωρ­γίου Νεομάρτυρος, Τρύφωνος.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωρ­γίου Στυλίδος:

 • Τε­μά­χια Ἱερῶν Λει­ψά­νων τῶν Ἁγίων Ἰωάν­νου τοῦ Χρυ­σο­στό­μου, Παρασκευῆς, Ὁ­σίου Ξενο­φῶ­ντος, Ἀν­δρέου Κρήτης, Γε­δεών Λα­ρί­σης.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πα­να­γίας Ἀντι­νί­τσης:

 • Τε­μά­χια Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁ­γίων Χα­ραλάμπους, Κυ­ρια­κῆς, Βαρβάρας, Μά­μα­ντος καί Μοδέστου.

Ἐν τῷ Ἐ­νο­ρια­κῷ Ναῷ Ἁγίου Δη­μη­τρίου Ἐλάτειας

 • Τμῆμα τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νε­κτα­ρίου Πε­ντα­πό­λεως.

Ἐν τῷ Ἐνο­ρια­κῷ Ναῷ Ὁσίου Σεραφείμ Ζελίου

 • Τμῆμα ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Σεραφείμ.

Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ τοῦ χωρίου «Ὅσιος Σεραφείμ»

 • Τμῆμα Ἱε­ροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁ­σίου Σεραφείμ.

Ἐν τῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ Ἁγίου Κων/νου Λο­­­κρί­δος

 • Τεμάχια ἱε­ρῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμο­λο­γη­τοῦ, Πα­ντε­λεή­­μο­νος, Χαρα­λά­μπους, Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Ἀ­ρέθα, Τρύ­φω­νος, Ἐλευ­θε­ρίου, Μο­δέ­στου, Κλήμεντος, Πλά­τω­νος, Ἀγαθαγγέλου Μεγα­λο­μάρ­τυ­ρος.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...