165

Κυριακή Ι’ Λουκᾶ (Συγκύπτουσας)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Παρασκευή, 3 Δεκέμβριος, 2021 - 14:30

Κυριακή Ι’ Λουκ

(Συγκύπτουσας)

5 Δεκεμβρίου 2021

Ἦταν πάντα παροῦσα στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔλειπε ποτέ! Παρά τά χρόνια της, ἀλλά καί τήν ἀσθένεια της ἔδινε δυναμικά τό παρών! Ὁ λόγος γιά τήν γυναίκα τῆς σημερινῆς περικοπῆς τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Αὐτή ἡ συγκύπτουσα, ἡ κυρτωμένη γυναίκα, πού γιά δεκαοχτώ ὁλόκληρα χρόνια ταλαιπωροῦνταν ἀπό αὐτή τήν σκληρή ἀσθένεια, «μή δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τό παντελές»,  ὅπως πολύ χαρακτηριστικά μᾶς ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς.

Τό σῶμα της ὑπέφερε. Ἡ ψυχή της ὅμως διψοῦσε, ποθοῦσε τήν θεία λατρεία, τήν προσευχή, τά θεῖα λόγια. Γι’ αὐτό καί πήγαινε κάθε Σάββατο στήν συναγωγή, στό χῶρο τότε τῆς λατρείας καί τῆς ἀναφορᾶς στόν Θεό. Δυσκολευόταν νά περπατήσει, νά καθήσει, νά κινηθεῖ, ἀλλά ἡ ἀκμάζουσα ψυχή της τῆς «ἔδινε φτερά», κινητοποιοῦσε ὅλη τήν ὕπαρξη της καί τήν ὠθοῦσε στό νά βρίσκεται ἐκεῖ.

Γι’ αὐτό καί ὁ πόθος, ἡ ὑπεράνθρωπη προσπάθεια της ἐπιβραβεύτηκαν. Ἐκεῖνο τό μοναδικά εὐλογημένο γιά ἐκείνη Σάββατο συνάντησε τόν Μεσσία, τόν Χριστό. Ἦρθε ὁ Κύριος, ὁ αἰώνιος καί τέλειος Διδάσκαλος νά κηρύξει στήν Συναγωγή τους. Ἦρθε ὁ Χριστός νά βρεθεῖ δίπλα στούς ἀνθρώπους, πολύ δε περισσότερο σ’ αὐτήν τήν γυναίκα, αὐτό τό πονεμένο πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Ἀκούμπησε τά πανάγια χέρια Του ἐπάνω της καί τήν ἀπάλλαξε ἀπό τήν ἀσθένεια καί τόν πόνο. «Καί παραχρῆμα ἀνωρθώθη», δοξάζοντας τό Πανάγιο Ὄνομά Του.

Βέβαια μαζί μέ τά θαυμάσια καί τά εὐχάριστα τῆς ζωῆς παρουσιάζονται καί τά λυπηρά. Ἔτσι λοιπόν ῆρθε στό προσκήνιο ἡ ὑποκριτική καί σκληρή στάση τοῦ ἀρχισυναγώγου τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου χώρου, ὁ ὁποῖος «ὡς μή ὄφειλε», «ἔκανε μάθημα» στό συγκεντρωμένο πλῆθος, ἐνώπιον μάλιστα τοῦ Θείου Διδασκάλου, πού μόλις εἶχε θαυματουργήσει. Τυφλωμένος ὅμως ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀντί νά δοξάσει τόν Κύριο μας, ἔλεγε στούς ἀνθρώπους ὅτι ὑπάρχουν ἕξι ἡμέρες πού μποροῦν νά ἐργάζονται καί νά ἔρχονται νά θεραπεύονται.. -λες καί τό θαῦμα εἶναι προϊόν, πού μπορεῖς νά τό ἀγοράσεις στό κατάστημα-… Καί νά μήν ἔρχονται τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου. Δυστυχῶς μίλησε πολύ ὑποτιμητικά, μέ ἀπαξίωση στούς ἀνθρώπους, ὑβρίζοντας μέ τήν κακότροπη στάση του τό ἔργο τοῦ Θεοῦ, προσπαθῶντας μάλιστα νά τό ἀκυρώσει.

Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ὁ Χριστός ἤλεγξε τήν ὑποκρισία του, ἀναφέροντας χαρακτηριστικά τό παράδειγμα τοῦ ποτίσματος τῶν βοδιῶν, τῶν ζώων, ἀκόμη κι ἄν εἶναι Σάββατο, ἡμέρα δηλαδή ἱερή γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς καί τοῦ Νόμου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀνέφερε μάλιστα ὁ Κύριος «αὐτή πού εἶναι θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ, τήν ὁποία ἔδεσε ὁ Σατανάς, ἰδού, δεκαοχτώ ἔτη, δέν ἔπρεπε νά λυθεῖ ἀπό τοῦτο τόν δεσμό τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου;». Κι ἔτσι ντροπιάστηκαν καί ἐλέγχθηκαν ὅλοι οἱ ὑποκριτές τῆς ἐποχῆς, πού ἐκμεταλλεύονταν τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Τόσο ὁ πόθος, ἡ ὑπερπροσπάθεια αὐτῆς τῆς κυρτωμένης γυναίκας, ὅσο καί ὁ δυναμικός λόγος τοῦ Χριστοῦ μας ἀναδεικνύουν τήν μεγάλη ἀλήθεια καί ταυτόχρονα τήν ἀνάγκη κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς γιά τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα δε μέσα σέ χώρους ἱερούς, στούς Ναούς τοῦ Θεοῦ, πού ἀποτελοῦν «το Σπίτι τοῦ Θεοῦ», ἐκεῖ ὅπου κάθε πιστός αἰσθάνεται νά βρίσκεται στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα του, στήν ἀγκαλιά τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἄρρωστη αὐτή γυναίκα, παρά τήν μεγάλη της δυσκολία ἔτρεχε νά βρίσκεται ἐκεῖ, ὅπου ἡ ψυχή, ἀλλά καί τό πληγωμένο σῶμα της θά ἔβρισκαν ἀνάπαυση καί μιά κάποια ἀνακούφιση. Τό σῶμα ἀσφαλῶς χρειαζόταν καί τούς γιατρούς, τά φάρμακα, ἤθελε τήν φροντίδα του, ἀλλά καί ἡ ψυχή πού ζωοποιεῖ τό σῶμα χρειαζόταν κι αὐτή ἐνδυνάμωση. Γι’ αὐτό ἡ συγκύπτουσα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος συμμετεῖχε στήν λατρεία. Γιά νά ξεκουραστεῖ, νά ἀναπνεύσει ἡ ψυχή της.

Αὐτό ἀκριβῶς ποθεῖ ἡ ψυχή κάθε ἀνθρώπου. Ἤ τουλάχιστον πρέπει νά ἐπιθυμεῖ. Νά θέλει νά ἑνωθεῖ μέ τόν Δημιουργό της, νά Τόν λατρεύσει, νά προσευχηθεῖ, νά Τόν γευθεῖ, νά μετέχει στά Μυστήρια, ἑτοιμασμένη, καθαρή νά Τόν κοινωνήσει.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι καμμιά ἄλλη δικαιολογία δέν χωρεῖ στό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῆς Κυριακῆς, τῆς ἱερῆς ἡμέρας τῶν Χριστιανῶν.. οὔτε τό κυνήγι, οὔτε ἡ ξεκούραση, ὁ ὕπνος, οἱ ἐκδρομές, ἄλλες ἀθλητικές δραστηριότητες, οὔτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Ὅπως τό σῶμα ἔχει ἀνάγκη τήν τροφή γιά νά ζήσει, ἔτσι καί ἡ ψυχή τόν ἐκκλησιασμό, τήν λατρεία. Κάποιες φορές ἐνδεχομένως ὁρισμένοι νά εἶναι ἄρρωστοι ἤ νά πρέπει νά σταθοῦν δίπλα σ’ ἕναν ἀσθενῆ ἤ νά πρέπει νά ἐργαστοῦν, παρά τήν θέληση τους, νά ἔχουν ὑπηρεσία. Ἐκεῖ σαφῶς καί ὑπάρχει κατανόηση. Τό ζητούμενο εἶναι νά ποθοῦμε νά πάμε στήν Ἐκκλησία, νά λατρεύσουμε τόν Θεό.

Ἀκόμη κι ἄν κάποιες φορές ὑπάρχουν ἐμπόδια ἤ κλειστοί Ναοί, ὁ δικός μας πόθος πρέπει νά εἶναι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό. Τά τεχνολογικά μέσα τῆς ἐποχῆς, ὅπου ἡ Θεία Λειτουργία μεταδίδεται μέσῳ διαδικτύου, τηλεοράσεως ἤ ραδιοφώνου εἶναι μιά πολύ καλή δυνατότητα γιά ὅσους δέν μποροῦν νά βρίσκονται μέσα στό Ναό, γιά τούς ἀσθενεῖς κτλ. Ὅσοι ὅμως μποροῦν ἄς εἶναι μέσα στό Ναό, τήν Κιβωτό τοῦ Θεοῦ, χωρίς φόβο ὅτι θά πάθουν κάτι, ἐφόσον τηροῦν καί τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα. Νά εἴμαστε ἐκεῖ, χωρίς δισταγμό ὅτι θά κολλήσουμε κάποια ἀσθένεια ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Ὁ Χριστός ἄλλωστε εἶναι ζωή, ὄχι θάνατος. Ὅλοι ἑπομένως παρόντες στήν θεία λατρεία, ἀσφαλισμένοι στό λιμάνι τῆς Ἐκκλησίας, κάθε Κυριακή στήν τρανή γιορτή τῆς Ἀνάστασης, τῆς Θείας Λειτουργίας!       

 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kyriaki_i_loyka_5.12.2021.docx137.3 KB
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...