165

H Λαμία υποδέχεται το Ιερό Λείψανο της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας από το Άγιο Όρος

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Παρασκευή, 24 Οκτώβριος, 2014 - 17:00 έως Σάββατο, 25 Οκτώβριος, 2014 - 16:45

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 183

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός

τό Φιλόθρησκο πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἀδελφοί καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐάν δέν εἴχαμε τούς Ἁγίους Πρεσβευτάς καί τήν συμπαθοῦσα ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή μας θά ἦταν γεμάτη περιπέτειες καί δοκιμασίες ἀπό τίς καθημερινές μας διολισθήσεις στό κακό καί στήν ἁμαρτία.

Οἱ Ἅγιοι καί οἱ Ἅγιες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι οἱ γνήσιοι ἀδελφοί καί φίλοι μας, πού μᾶς συμπαθοῦν, μᾶς στηρίζουν καί παρακαλοῦν τόν φιλεύσπλαχνο Κύριό μας γιά τήν σωτηρία μας.

Ἀνάμεσα στό νέφος τῶν Μαρτύρων καί στά ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων ἐμφαίνουσα θέση, λόγῳ τῆς παρρησίας της ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, κατέχει ἡ Ἁγία ὁσιομάρτυς Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ ὁποία ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν θά ἐπισκεφθεῖ τήν Μητρόπολή μας.

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἐθυσίασε πολλά χάριν τοῦ Χριστοῦ, γι’αὐτό ἔλαβε μεγάλη χάρη, μέ τήν ὁποία ἔχει γεμίσει ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία.

Ἔζησε τόν 3ο  αἰώνα στή Ρώμη. Καταγομένη ἐκ γονέων πλουσίων καί εὐγενῶν δέν ἑλκύσθηκε ἀπό τά θέλγητρα τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀπό τήν ἀρχή προτίμησε τήν ἁγνότητα τοῦ παρθενικοῦ βίου. Ὅταν ἀπέθαναν οἱ γονεῖς της, ἦταν τότε 20 ἐτῶν ἡ Ἁγία, εὑρέθη κληρονόμος μεγάλης περιουσίας, τήν ὁποία ἐμοίρασε στούς πτωχούς καί ἀποσύρθηκε σέ μία γυναικεία Ἱερά Μονή, ὅπου ἀφοσιώθηκε στούς πνευματικούς ἀγῶνες. Ὅταν ὁ διώκτης τῶν Χριστιανῶν Διοκλητιανός ἐξέδωκε τό διάταγμα ἐξοντώσεώς των, ἡ Ἀναστασία συνελήφθη καί προσήχθη ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος Πρόβου, ὁ ὁποῖος ὑπενθυμίζων εἰς αὐτήν τήν ἀνθηρά νεότητά της, τό λαμπρό κάλλος της καί τήν εὐγενῆ καταγωγή της προσεπάθησε νά ἀναφλέξει στήν ψυχή της τούς κοσμικούς οἴστρους καί πόθους. Ἀλλά ἡ γενναία Παρθένος στάθηκε ἄτρωτη ἀπό τά ἐπιτήδεια βέλη. Ὕστερα ἄρχισε νά τήν ἀπειλεῖ μέ μεγάλη σφοδρότητα. Ἡ Ἀναστασία ὅμως παρέμεινε πιστή καί ἀκλόνητη μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγηθεῖ ἀπό τόν ἡγεμόνα στά φρικτά μαρτύρια.

Στήν ἀρχή τήν ἐγύμνωσε καί τήν διαπόμπευσε. Ὕστερα τήν κατέσχισε μέ σιδερένια νύχια. Τῆς ἔκοψε τούς μαστούς καί ἔβγαλε ὅλα τά δόντια καί τά νύχια. Μετά τῆς ἀπέσπασε τή γλῶσσα ἀπό τό λάρυγγα.  Τέλος διέταξε καί τήν ἔδεσαν στόν τροχό, ὁ ὁποῖος τῆς κατέκοψε τά μέλη καί ἔθραυσε ὅλα τά ὀστᾶ τοῦ σώματός της. Ἐλούσθηκε μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου καί παραμορφώθηκε τό κάλλος της.

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία εἶχε καταντήσει μία ἄμορφη μάζα ἀπό σάρκες καί ὀστᾶ. Παρά τούς ἀφόρητους πόνους τοῦ μαρτυρίου δέν ἐδειλίασε. Τέλος ὁ δήμιος τήν ἔπληξε μέ τό ξίφος του καί ἔτσι παρέδωσε ἡ Ἁγία τήν ψυχή της στόν Κύριο, στεφθεῖσα μέ τρεῖς στεφάνους, τῆς παρθενίας, τῆς ἀσκήσεως καί τοῦ μαρτυρίου.

Τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας περιγράφει τήν δύναμη καί τό πλῆθος τῶν θαυμάτων της, τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ στούς ἐν πίστει παρακαλοῦντας αὐτήν:  «Ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καί μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀπαστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Αὐτήν τήν πολυάθλο Ἁγία θά ὑποδεχθοῦμε στήν πόλη τῆς Λαμίας τήν Παρασκευή 24 Ὀκτωβρίου στίς 5 τό ἀπόγευμα στήν πλατεία Ἐλευθερίας.

Τό ἅγιο Λείψανό της μᾶς προσφέρεται γιά λίγες ἡμέρες ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὡς εὐλογία καί δύναμη, ἰδιαιτέρως στούς κατοίκους τοῦ Ρεγγινίου, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν ἀπό τόν σεισμό.

Μέ τήν ἄδεια τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου καί τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους θά ὑποδεχθοῦμε τήν Ἁγία Ἀναστασία καί θά φιλοξενήσουμε ἀπό τίς 24 ἕως τίς 28 Ὀκτωβρίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας μέ τήν πίστη, ὅτι ὑποδεχόμεθα ἕνα μεγάλο πνευματικό θησαυρό, πού θά μᾶς πλουτίσει μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη τῶν θαυμάτων της.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει καταρτίσει εἰδικό πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, τοῦ ὁποίου θά λάβετε γνώση στίς Ἀνακοινώσεις τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς πόλεως.

Σᾶς καλῶ ὅλους τήν Παρασκευή 24 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 5μ.μ. στήν πλατεία Ἐλευθερίας  γιά νά ὑποδεχθοῦμε μετά πάσης τιμῆς καί εὐλαβείας τό Ἱερό Λείψανο τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, τό ὁποῖο θά συνοδεύουν Ἁγιορεῖτες Μοναχοί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

 Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ ἐλπίδα μας καί ἡ παρηγοριά μας. Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία ἔχει συγκλονίσει τόν κόσμο μέ τά θαύματά της ἀπό τότε μέχρι σήμερα. Εἴθε ἡ παρουσία της στόν τόπο μας νά φέρει δύναμη, χάρη καί φῶς στίς καρδιές μας, γαλήνη καί πρόοδο στήν κοινωνία μας καί σέ ὅλους ὑγιεία καί σωτηρία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness