165

Κυριακή Δ' Ματθαίου (Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Διδαχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Τίτ. Γ΄ 8-15)

«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»

Στούς ἀλλοτριωμένους κατά τήν πίστη, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, δέν πρέπει νά ἔχουμε φιλάνθρωπη στάση πάντοτε, γιατί αὐτό ἐγκυμονεῖ πολ­λούς κινδύ­νους καί γιά τούς ἰδίους καί γιά μᾶς. Ἀφοῦ μετά μία καί δεύ­τε­ρη νουθεσία ἐξα­ντλή­σουμε τήν ἐπιείκειά μας ὕστερα πρέπει νά τηρήσουμε τήν ἀκρίβεια καί νά ἀπομακρυνθοῦμε, μή τυχόν καί τό μικρόβιο τῆς κακο­δο­ξίας τους μᾶς βλάψει ἀνε­πανόρθωτα. Ἐδῶ ἔχει θέση ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καί ἡ προστασία τῆς ψυ­χῆς μας.

Αἱρετικός εἶναι ὁ ἀποκομμένος ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ ἀσύμ­φω­νος καί ἀντιφερόμενος κατά τῶν ὀρθῶν δογμάτων τῆς ἀληθοῦς πίστεως» (ἅγιος Ἐπι­φάνιος). Καί πρό τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρχαν αἱρετικοί, ὅπως οἱ Σα­μα­ρεῖτες, οἱ Σαδ­δου­καῖοι, οἱ Ἡρωδιανοί καί ἄλλοι, καί μετά τόν Χριστό στά χρόνια τῶν Ἀπο­στό­λων ἐμφανίσθηκαν διάφοροι αἱρετικοί, ὅπως οἱ Σι­μω­νιανοί, οἱ Βασι­λει­δια­νοί, οἱ Νι­κο­λαΐτες, οἱ Γνωστικοί καί πολλοί ἄλ­λοι, πού δίδασκαν παρα­χα­ραγ­μέ­νο τό Εὐαγ­γέλιο καί πλανοῦσαν τόν κόσμο.

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας μέχρι σήμερα παράλληλα μέ τήν πίστη ἔ­χου­με καί τήν αἵρεση. Ὁ ἀρχηγός τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀπά­της διάβολος, ὡς ἀντίδικος τοῦ Χριστοῦ, προσπαθεῖ νά παρασύρει στήν πλάνη τούς πι­στούς, γιά νά τούς κερ­­δίζει στή δική του ἐξουσία καί βασιλεία. Ἐγωπαθεῖς ἄνθρωποι γιά ἴδια συμ­φέ­ροντα διαφθεί­ρουν τά ὀρθά νοήματα καί βάζουν σέ περιπέτειες τό λαό τοῦ Θεοῦ. Πό­σες τρικυμίες καί πόσους διωγμούς δέν προκάλεσαν οἱ προβατό­σχη­μοι λύ­κοι καί οἱ ψευδοδιδάσκαλοι στήν Ἐκ­κλησία τοῦ Χριστοῦ; Σή­μερα πού ὑπο­τί­θε­ται ὅτι ἡ σκέψη ἔχει ἀνα­πτυ­χθεῖ καί ὁ πολιτι­σμός ἔχει προοδεύσει, πόσες αἱ­ρέ­σεις δέν ταλαιπωροῦν ἔθνη, κοινω­νίες, οἰκογένειες; Αἱρέσεις πού μαζί μέ τήν κα­κο­δοξία συνδυάζουν καί τή σαρκολατρία. Ἱδρύουν κοινόβια καί διακη­ρύτ­τουν, ὅτι εἶναι ἡ κοινωνία τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης. Πόσοι ἀφελεῖς δέν ἔχουν πλα­νη­θεῖ καί πόσοι γονεῖς δέν θρηνοῦν τήν ἀπώλεια τῶν παιδιῶν τους. Σατανικά εἶναι τά σχέδιά τους, γιατί διαβολική εἶναι ἡ πίστη τους. Ἀ­λί­μο­νο σ΄ ἐκεῖνον πού θά μπλέξει στά ἀγκαθωτά δίχτυα αἱρέσεως. Θά χάσει τήν ἐλευ­θε­ρία του καί τήν ψυχή του.

Μόνο μέ τήν γνήσια πίστη μποροῦμε νά ἀντιπαλαίψουμε στούς αἱ­ρε­τι­κούς. Μπορεῖ στά μάτια τῶν πολλῶν οἱ αἱρετικοί καί δόλιοι νά μένουν ἀτιμώρητοι, νά προοδεύουν, νά αὐξάνουν τούς ὁπαδούς τους, νά κάνουν θραύση μέ τίς μεθο­δεῖες τους, στήν οὐσία ὅμως ὅσο κοσμικά προοδεύουν, τό­σο κατά Θεόν χάνονται. Πό­ση εἶναι ἡ δύναμη τῶν 250.000.000 Ὀρ­θο­δό­ξων τῆς γῆς μπροστά στόν ἀναρίθ­μη­το ὄγκο τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἀλλο­πί­στων; Καί ὅμως ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μό­νο στό μικρό αὐτό ποίμνιο πού ἔχει μοναδικό προνόμιο τήν ἀνάδειξη Ἁγίων καί τήν περιφρούρηση τῆς ἀλή­θειας τοῦ θείου λόγου.

Πολλοί χριστιανοί προσπαθοῦν μέ πνεῦμα φιλανθρωπίας νά ἀντιμε­τωπί­ζουν τούς αἱρετικούς. Δέν ἐναντιώνονται στήν ἐπιχειρηματολογία τους καί δέν ὀργίζονται μέ τό φανατισμό τους. Δείχνουν ἀγάπη καί κατανόηση, γιά νά κερδίσουν τίς ψυχές τους καί ὕστερα τούς ἐπαναφέρουν στήν Ἐκ­κλη­σία. Ὁ Ἀπόστολος μᾶς δίνει τή δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας σέ πνεῦμα ἀγά­πης μέ τούς αἱρετικούς, ἀλλά ὄχι ἐπί μονίμου βάσεως. Νά γίνει ἡ πρώ­τη καί ἡ δεύτερη νουθεσία. Νά παρακαλέσουμε τόν πλανηθέντα νά ἐπι­στρέ­ψει στήν ἀλήθεια. Νά προσευχηθοῦμε μέ δάκρυα γι΄ αὐτόν. Ἄν ὅμως δια­πι­στώσουμε, ὅτι ἐπιμένει, τότε θά πρέπει νά τόν παρατήσουμε.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες στίς Οἰκουμενικές Συνόδους γι΄ αὐτούς τούς ἀδιόρ­θω­τους ἐξε­φώνησαν τό «ἀνάθεμα». Τούς ἀπέκοψαν ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιά νά προστα­τεύ­σουν τά ὑπόλοιπα μέλη της. Τό ἴδιο θά πρέπει νά ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς, μή τυχόν ἡ ἐπιείκειά μας γίνει παγίδα γιά ἐμᾶς τούς ἰδίους καί βλάβη γιά τήν Ἐκ­κλησία μας. Εὐχή τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὅλοι οἱ αἱ­ρε­τικοί νά ἐπανέλθουν στή μάνδρα της γιά νά σωθοῦν. Αὐτή ἡ προσευχή δέν ἀναιρεῖ τήν προσοχή πού πρέπει νά ἔχουμε ἀπέναντι στίς ψυχοφθόρες αἱρέσεις.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί. Οἱ αἱρετικοί ἔχουν πληθυνθεῖ καί ἡ κατα­στροφή πού ἐπιτελεῖται στό ἔθνος μας εἶναι πολύ μεγάλη. Νέα ἤθη καί νέα ἔθιμα εἰσάγουν στό λαό μας. Οἱ ψευδομάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ, οἱ Πεντηκοστιανοί, οἱ Ἰνδουϊστές καί οἱ πάσης ἀποχρώσεως ψευδοδι­δά­σκα­λοι ἔχουν εἰσβάλει στήν πατρίδα μας, ἀνοίγουν ραδιοφωνικούς καί τηλεο­πτι­κούς σταθμούς, ἐκδίδουν πολυτελή καί προκλητικά ἔντυπα, διοργα­νώ­νουν συνέδρια, ἱδρύουν σχολεῖα, ἀνοί­γουν κέντρα νεότητος, μεθοδεύουν κατά τῆς Ἐκκλησίας διάφορες συκοφα­ντίες, μέ κάθε τρόπο προσπαθοῦν νά περάσουν τήν ἰδεολογία τους στόν Ὀρθό­δο­ξο λαό μας.

Προσοχή λοιπόν στούς αἱρετικούς. Εἶναι φορεῖς ἐπικινδύνων πνευμα­τι­κῶν ἰῶν. Νά διαφυλάξουμε τήν πνευματική ὑγεία τῆς κοινωνίας μας.

Κήρυγμα: 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness