165

Βοήθησε και εσύ να μεγαλώσει η αγκαλιά μας - Έρανος Αγάπης 2021

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Κυριακή, 16 Μάιος, 2021 - 21:00

Λαμία, 13η Μαῒου 2021 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2021

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, 

Ἡ περίοδος, τήν ὁποία διανύουμε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 2020, λόγῳ τῆς πανδη­μίας καί τῶν περιορισμῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑπεβλήθησαν, μᾶς δη­μιούργη­σαν ση­μαντι­κές δυσκολίες, στήν ἄσκηση τοῦ λατρευτικοῦ,  ποιμαντικοῦ καί κοι­νωνικοῦ μας ἔργου.

Ὅμως, ὅπως τό ἔργο τῆς προσευχῆς ἀσκεῖται «ἀδιαλείπτως», ἀνεξαρτή­τως συ­­νθηκῶν, ἔτσι καί τό ἔργο τῆς Ἀγάπης δέν μπορεῖ νά ἀνασταλεῖ, διότι οἱ συ­νάνθρω­ποι μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐμπερίστατοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη, οἱ εὐπα­θεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δυσκολεύονται ἀκό­μη καί γιά τά ἀ­ναγκαῖα, οἱ ἀσθενεῖς καί ἀδύναμοι, ἀνα­μέ­νουν βοήθεια, καθώς αὐτές οἱ ἀνά­γκες εἶναι σταθερές καί αὐ­ξά­νο­νται ἰδίως σέ πε­ριόδους κρί­σεων. Καί μάλιστα, σέ συ­ν­θῆκες εἰδικῆς ὑγειο­νο­μι­κῆς κρί­σεως, ἐπι­δει­νώ­νο­νται ὅλες αὐτές οἱ ἀνάγκες, λό­γω τῆς αὐ­τοα­πο­μονώσεως καί τῆς ψυ­χι­κῆς ἐπι­βα­ρύνσεως πού αὐτή προ­κα­λεῖ .

Συνάμα, τά Ἱδρύματά μας, οἱ Μονάδες Φροντίδας Ἡλικιωμένων ἀλλά καί οἱ ἐκπαι­δευτικές μας δομές ἐπιβάλλεται νά λειτουργοῦν καί μάλιστα μέ ὑγειο­νο­μι­κή ἀσφά­­­λεια καί ἀρτιότητα. Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ πορευτήκαμε, ὡς τώρα, χωρίς ἀπώ­­λειες, χωρίς ἀσθενεῖς καί χωρίς θανάτους ἀπό τόν κο­ρωνοϊό σέ καμία δομή τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὅλα αὐτά ἔγιναν μέ πολύ κόπο καί πολύ μόχθο καί μέ σημαντική οἰκο­νο­μι­κή ἐπι­­βάρυνση ἀλλά καί σέ ὅλην αὐτήν τήν περίοδο βρεθήκαμε παντοῦ, σέ ὅλη τήν φθιωτική γῆ, ὑλοποιώντας ἐπισιτιστικά προγράμματα, προγράμματα βοή­θειας καί στήριξης τῶν ἀδυνάτων τηρώντας, φυσικά, πά­ντο­­τε, ὅλα τά ὑγειο­νο­μι­κά μέτρα καί δέν ἀφήσαμε κανέναν μόνο του στήν πανδη­μία.

Δέν μπορέσαμε, ὅμως, τά περασμένα Χριστούγεννα νά πραγματο­ποιή­σου­με τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος δίνει τή δυνατότητα σέ ὅλους μας, σέ ἄλλον μέ τή μι­κρή καί σέ ἄλλον μέ τήν μεγάλη του δύναμη, νά συμβάλλει, ὥστε ἡ ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας, νά μεγαλώνει καί νά συ­μπε­ρι­λαμβά­νει κά­θε ἄνθρω­πο, πού ἔχει ἀνάγκη. Τό προϊόν τοῦ ἐράνου τῆς ἀγάπης εἶναι πη­γή ζωῆς γιά τό ἔργο μας.

Τώρα, λοιπόν, πού αἵρονται οἱ περιορισμοί, πού εἶναι ἐφικτές καί πιό εὔ­κο­­­­λες οἱ μετακινήσεις μας, πού ἔχει ἀνοίξει ἡ ἀγορά, ἀπο­φα­σί­σαμε νά πραγμα­­­το­ποιή­­σουμε τίς προσεχεῖς ἡμέρες, ἀπό 17 ἕως 31 Μαῒου, ἀκο­λου­θώντας τά ἐνδε­δειγμέ­να ὑγειονομικά μέτρα, τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Γι΄αὐτό πα­ρακαλῶ ὅλους σας νά τόν στηρίξετε, νά συμμετάσχετε μέ χαρά, διότι ἔτσι θά ἀναπληρώσουμε καί ὅσα δέν μπορέσαμε νά προσφέρουμε τά Χριστούγεν­να, τό Πάσχα καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, ἀλλά καί θά κάνουμε καί καλύτερη προετοι­μασία γιά τή δια­χεί­ριση τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας, οἱ ὁποῖες, ὅπως φαίνεται, θά εἶναι, δυ­στυ­χῶς, σοβαρές.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων, σᾶς εὐλογῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, ἐκφρά­ζω τήν εὐγνωμοσύνη μου στούς ἐθελοντές καί τίς ἐθελόντριες τῆς ἀγά­πης καί θέ­λω νά σᾶς θυμίσω, ὅτι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, ποτέ δέν εἶναι ἔργα ἑνός ἤ λί­γων, ἀλ­λά εἶναι ἔργα ὅλων.   

Ὅλοι μαζί λοιπόν στόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης!

Εὐλογημένα μου παιδιά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Βοήθησε καί ἐσύ νά μεγαλώσει ἡ ἀγκαλιά μας!

 

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεὼν

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...