165

Κυριακή τοῦ Σπορέως (Δ’ Λουκᾶ) - Τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 23 Νοέμβριος, 2021 - 12:00

Κυριακή το Σπορέως (Δ’ Λουκ) - 17 κτωβρίου 2021

Τν θεοφόρων Πατέρων τς ν Νικαί Ζ’ Οκουμενικς Συνόδου

Ἐβγῆκε ὁ Μεγάλος Σποριᾶς γιά νά γεμίσει τό χωράφι του μέ τούς καρπούς τῆς ἀγάπης του, τῆς προσωπικῆς του φροντίδας. Κι ἔριξε.. ἔριξε.. σκόρπισε ἁπλόχερα παντοῦ.. «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ», καθώς μᾶς λέγει ὁ Εὐαγγελιστῆς τῆς χαρᾶς, Ἅγιος Ἀπόστολος Λουκᾶς στό σημερινό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς Μεγάλο το χωράφι! Τόσο μεγάλο, ὅσο ὁλάκερος ὁ κόσμος. Κι ὅμως ὁ Σποριᾶς τρέχει παντοῦ γιά νά πληθυνθεῖ καί νά αὐξηθεῖ ὁ σπόρος. Γιά νά πέσει σέ ὅσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα τοῦ χωραφιοῦ.

Πράγματι ἄλλο κομμάτι σπόρου πέφτει «παρά τήν ὁδόν», ἄν καί τελικά χάνεται, καθώς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ ἔρχονται καί κατατρώγουν τόν σπόρο. Ἄλλο κομμάτι πέφτει σέ μέρος πετρῶδες, αὐξάνει λίγο, ἀλλά κι αὐτό «διά τό μή ἔχειν ἰκμάδα» χάνεται. Ἕνα τρίτο μέρος πέφτει σέ σημεῖο, ὅπου παράλληλα συμφύενται καί ἀγκάθια, ζιζάνια. Κι ἐκεῖνο μέ τήν σειρά του, ἐνῶ φαίνεται ὅτι ἀναπτύσσεται χάνεται, πνίγεται μέσα στά ἀγκάθια καί τά τριβόλια. Μόνο ἕνα ἐναπομείναν τμῆμα τοῦ σπόρου πέφτει σέ «γῆ καλή καγαθῆ», ὅπου ἀναπτύσσεται φυσιολογικά καί παράγει καρπόν πολύν, ἑκατονταπλάσιο, πολλαπλάσιο, καθώς βρίσκει τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά νά καρποφορήσει.

Πολύ περιγραφική ἡ διήγηση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, βγαλμένη μέσα ἀπό τήν καθημερινή ζωή τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τοῦ Πανσόφου Διδασκάλου μας, τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλωστε ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε πρακτικά στούς ἀκροατές Του, μέ γεγονότα καί παραδείγματα μέσα ἀπό τήν καθημερινότητα τους. Παραμένει ὅμως πάντα ἐπίκαιρη ἡ διήγηση αὐτή τοῦ Σπορέως, πού μιλάει καί στίς ψυχές τῶν ἀνθώπων τοῦ σήμερα.

Ἴσως κι ἐμεῖς νά ἔχουμε τήν ἴδια ἀπορία μέ τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ στό τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτή ἡ παραβολή, ποιό εἶναι τό βαθύτερο νόημα της. Γι’ αὐτό καί Τόν πλησίασαν καί Τόν ρώτησαν «τίς ἄν εἴη ἡ παραβολή αὕτη». Πολύ συγκαταβατικά καί μέ ὑπομονή ἀπάντησε ὁ θεῖος Διδάσκαλος ὅτι «ὁ σπόρος ἐστίν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Ὁ Μεγάλος Σποριᾶς δέν εἶναι Ἄλλος ἀπό τόν Ἴδιο τόν Θεό, τόν Αἰώνιο Πατέρα τῆς ἀνθρωπότητος, πού τρέχει μέ ὄρεξη καί σπουδή νά σκορπίσει τόν λόγο Του σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε πεινῶντα γιά δικαιοσύνη καί σωτηρία ἄνθρωπο.

Τό ἔπραξε καί συνεχίζει νά τό πράττει μέσα στό διάβα τῆς ἱστορίας μέ ποικίλους ὅσους τρόπους. «Προφήτας ἐξαπέστειλε», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, γιά νά κηρύξουν ἀλήθεια καί μετάνοια. Ἔστειλε δικαίους ἀνθρώπους στήν Παλαιά Διαθήκη γιά δώσουν σημάδια τῆς παρουσίας Του, «ἔδωκε νόμον τοῖς ἀνθρώποις», διά τοῦ Προφήτου Μωυσῆ, τίς θεοχάρακτες πλάκες τῆς Διαθήκης, τίς πρῶτες 10 ἐντολές Του ἐπί γῆς. Ἀλλά καί «ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἀπέστειλε τόν Υἱόν Αὐτοῦ Σωτῆρα καί Λυτρωτήν» τοῦ κόσμου. Ἦλθε ὁ Ἴδιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀποκαλύψει τήν σωτηριώδη ἀλήθεια στά πλάσματα Του, σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Φυσικά ὁ Μεγάλος Σποριᾶς συνέχισε νά σπείρει ἀφειδώλευτα τόν αἰώνιο σπόρο Του, τόν λόγο Του. Τότε ἦταν πού ἀκόμη περισσότερο τροφοδοτοῦσε τά πεινασμένα πλήθη τῶν ἀνθρώπων, ὥστε «ἅπας ὁ λαός νά κρεμᾶται ἀπό τῶν χειλέων Αὐτοῦ», νά θαυμάζουν τά γλυκήρρυτα λόγια Του καί νά ὁμολογοῦν θαυμάζοντας «οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος»! Ἀργότερα ἀνέθεσε τούτη τήν διηνεκή σπορά τοῦ λόγου Του, τοῦ Εὐαγγελίου Του στους μαθητές καί Ἀποστόλους Του. Και ἐν συνεχείᾳ στούς διαδόχους ἐκείνων, στούς ἐπισκόπους, τούς ἱερεῖς, τούς διδασκάλους τοῦ θείου λόγου, τούς ἱεροκήρυκες, τούς ἱσαποστόλους καί τούς ἱεραποστόλους στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, μέ τήν Κυριακή ἐντολή «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάῃ τῇ κτίσει», ὅπως μᾶς τήν κληροδοτεῖ ὁ ἔνδοξος Εὐαγγελιστής Μάρκος.

Συνεχίζεται ἡ σπορά τῆς αἰώνιας ἀλήθειας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ σέ πόλεις καί χωριά, σέ τόπους πολιτισμένους, σέ λαούς καί χῶρες ἀπό τήν Δύση μέχρι τήν Ἀνατολή, ἕως τήν ἀχανῆ Ἀσία ἤ τά βάθη τῆς Ἀφρικῆς, μέ πάμπολλους τρόπους, θαυμαστές ἐπεμβάσεις καί σημεῖα μοναδικά. Κηρύττεται ὁ θεῖος λόγος μέσα ἀπό σύγχρονα μέσα, τό Διαδίκτυο, μέσα ἀπό ὀρθόδοξες χριστιανικές ἱστοσελίδες, χρησιμοποιῶντας μέχρι καί τά social media τῆς ἐποχῆς, μεταδίδεται καί ἐκπέμπεται διά τῶν ἐρτζιανῶν κυμάτων μέ τό ραδιόφωνο, ἀκόμη καί μέσα ἀπό ἐκκλησιαστικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ἤ συνεργαζόμενους τηλεοπτικούς διαύλους. Στά χρόνια μας γίνεται μέ τόν πιο ἠχηρό τρόπο πράξη ὁ πόθος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πού ἔλεγε χαρακτηριστικά «μακάρι νά εἴχα τήν δύναμη νά ἀνεβῶ πολύ ψηλά καί ἀπό κεῖ νά βροντοφωνάζω, νά κηρύττω τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ».

Σέ μᾶς, ἀλήθεια μένει τό ἱερό χρέος νά ἑνωτισθοῦμε τόν λόγο Του, νά καρποφορήσει αὐτός ὁ πνευματικός σπόρος, ὁ θεῖος λόγος στήν γῆ τῶν καρδιῶν μας, νά καρποφορήσει πλούσιο πνευματικό καρπό, ἀλλά καί νά μιμηθοῦμε τόν Μεγάλο Σποριᾶ. Νά σκορπίσουμε τόν σπόρο, πρῶτα στό χωράφι τῆς ψυχῆς του ὁ καθένας μας. Ἔπειτα νά ἀνοίξουμε τά χέρια καί «νά σκορπίσουμε, νά δώσουμε τοῖς πένησι». Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν νά ρίξουμε σπόρο, λόγο πνευματικό, τά διαδάγματα, τίς νουθεσίες τοῦ Εὐαγγελίου ὅπου μποροῦμε, μέ διάκριση, προσευχή, ἁγιοπνευματικό παράδειγμα πρωτίστως. Ὁ γονιός στήν οἰκογένειά του, ἡ μάνα, ὁ πατέρας, ὁ ἐργαζόμενος στή δουλειά του, ὁ ἐκπαιδευτικός στό σχολεῖο, ὁ ἄρχοντας στόν τόπο του, οἱ παπποῦδες στά ἐγγόνια τους, ἡ μιά γενιά στήν ἄλλη, τήν ἑπόμενη.

Αὐτήν ἀκριβῶς τήν σπορά τοῦ θείου λόγου μᾶς δίδαξαν κατεξοχῆν οἱ θεῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως οἱ Πατέρες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού σήμερα τιμοῦμε, ὡς ἄλλες ἠχηρότατες σάλπιγγες τοῦ θείου κηρύγματος. Ἄς ἀκολουθήσουμε τά δικά τους χνάρια, «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατρᾶσι» πορευόμενοι θά σπείρουμε κι ἐμεῖς, παρά τίς κακοκαιρίες καί κακοτοπιές τῆς ζωῆς, ἐνθυμούμενοι αὐτό πού ἔλεγαν οἱ παλιοί τοῦ τόπου μας: «ὁ σπόρος ὅταν εἶναι καλός πάντα πιάνει». Γίνε λοιπόν κι εσύ σποριᾶς!

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kyriaki_sporeos_d_loyka_17.10.2021.docx137.26 KB
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness