165

Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω 27 Φεβρουαρίου 2022

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος, 2022 - 09:45

Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω

27 Φεβρουαρίου 2022

Ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς Κρίσεως! Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη ἀλήθεια, πού περιγράφεται μέ χαρακτηριστική ζωντάνια στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω ἤ τῆς Κυριακῆς τῆς Κρίσεως, ὅπως λέγεται. 

Ἐντυπωσιακές οι λεπτομέρειες.. ἄς τίς παρακολουθήσουμε ἐν τάχει.. σάν δυνατές κινηματογραφικές εἰκόνες περνοῦν ἀπό μπροστά μας, ἀπό τίς καρδιές καί τίς συνειδήσεις μας. «Ὅταν δε ἔλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ..» συνοδείᾳ ἀγίων ἀγγέλων, τότε θά καθίσει «ἐπί θρόνου δόξης αὐτοῦ». Θά ἔρθει κατά την Δευτέρα Παρουσία Του ὁ Κύριος μας, ὅπως τό ἔχει ἄλλωστε ἤδη προαναγγείλει ὁ οὐρανός διά στόματος ἁγίων ἀγγέλων πρός τούς μαθητές τοῦ Κυρίου, κατά τήν Ἀνάληψή Του. Ὅτι θά ἔλθει κατά τόν τρόπο, πού ἀνελήφθη, δηλαδή μέ ἀγγελική συνοδεία καί μέ δόξα μεγίστη, λαμπρή.

Εἶναι ἑπομένως βεβαιότητα ὅτι θά ἐπανέλθει! Καί αὐτή τήν φορά ὡς Βασιλιᾶς Παντοδύναμος. Ἔτσι περιγράφεται καί στό σημερινό Εὐαγγέλιο. Θά ἔρθει γιά νά ξεχωρίσει τήν «ἤρα ἀπό τό στάρι», γιά νά «διακαθαρίσει τήν ἅλωνα αὐτοῦ». Θά στείλει τούς ἁγίους ἀγγέλους Του γιά νά κατατάξουν τούς ἀνθρώπους στήν Τελική πλέον Κρίση Του. Ἀφοῦ συναχθοῦν ἐνώπιόν Του ὅλα τά ἔθνη, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού θά ἔχουν περάσει ἀπό προσώπου γῆς, κεκοιμημένοι καί ζῶντες, οἱ θεῖοι ὑπηρέτες, οἱ ἅγιοι ἄγγελοι θά τοποθετήσουν τούς μέν δικαίους ἐκ δεξιῶν Του, τούς δε πονηρούς καί ἁμαρτωλούς ἐξ εὐωνύμων Του, στά ἀριστερά Του. Ὅπως ἀκριβῶς «ὁ ποιμήν ἀφοριεῖ τά πρόβατα ἀπό τῶν ἐρίφων». Οἱ ἀγαθοί καί δίκαιοι θ’ ἀκούσουν τήν θεία φωνή νά τούς λέγει «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν». Ἀντίθετα στίς ἀκοές τῶν ἐξ εὐωνύμων Του θά ἠχήσει τό ἐπικακτικό καί δίκαιο παράγγελμα «πορεύεσθε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τό πῦρ τό αἰώνιον τῷ ἡτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ καί τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ». Θ’ ἀποσταλοῦν οἱ πονηροί στόν τόπο τῆς αιωνίου βασάνου, τῆς Κολάσεως.

Πῶς ὅμως θά ληφθοῦν αὐτές οἱ κρίσεις, οἱ ἀποφάσεις; Μά μέ βάση τό κριτήριο τῆς ἀγάπης. Δηλαδή; Ἀναπτύσσεται διάλογος ἐντός τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος μεταξύ τοῦ Κυρίου καί τῶν δικαίων ἀφενός καί τῶν πονηρῶν ἀφετέρου. Τί μᾶς περιγράφει ὁ αἰώνιος καί ὕψιστος τοῦτος διάλογος;

Ὁ Κύριος μας αἰτιολογεῖ στούς μεν δικαίους ὅτι τούς τοποθετεῖ στό παλάτι τῆς Βασιλείας Του, ἐπειδή ἔδειξαν ἀγάπη στόν Ἴδιο ὅταν πεινοῦσε, διψοῦσε, ἦταν γυμνός, ξένος, ἀσθενής. Βέβαια οἱ ἀγαθοί ἄνθρωποι, πού τά ἔργα τῆς ἀγάπης ἦταν κάτι ἀπόλυτα φυσιολογικό, μιά φυσική πραγματικότητα γι’ αὐτούς ἀποροῦν. Πότε σέ εἴδαμε ξένο, γυμνό ἤ σέ ἀνάγκη καί σέ διακονήσαμε; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Τέλειου Κριτοῦ ἀφοπλιστική. Ἑφόσον τό κάματε στούς ἀδελφούς μου τούς ἐλαχίστους, τό κάνατε σέ μένα.

Κατ’ ἀντίστοιχο καί ἀπόλυτα δίκαιο τρόπο, ὁ Χριστός μας αἰτιολογεῖ καί στούς πονηρούς ἀνθρώπους τήν ἔκβαση τῆς Κρίσεώς Του γι’ αὐτούς. Τούς βρίσκει ἐλλειματικούς στό καθῆκον τῆς ἀγάπης, γι’ αὐτό καί τούς ἀποστέλλει στόν τόπο τῆς βασάνου. Δυστυχῶς οἱ πονηροί ἄνθρωποι ἐπιβεβαιώνουν τήν δίκαιη Κρίση τοῦ Θεοῦ γιά ἐκείνους μέ τίς δικαιολογίες καί τίς ὑπεκφυγές. Πότε σέ εἴδαμε Τοῦ λέγουν πεινῶντα, διψῶντα ἤ γυμνό ἤ ἐν φυλακῇ καί «οὐ διηκονήσαμέν σοι»; Γιά ν’ ἀκούσουν ἔπειτα τήν ἀποστομωτική ἀπάντηση τοῦ Αἰώνιου Κριτοῦ, ὅτι «ἐφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνί τοῦτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδέ ἐμοί ἐποιήσατε».

Πραγματικά ἀποκαλυπτικό τό Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως! Δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι θά ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας γιά ὅλους μας. «Βίβλοι ἀνοίγονται καί τά κρυπτά δημοσιεύονται», ὅπως ψάλλουμε στά τροπάρια τῆς σημερινῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω. Ὅλα θά φανερωθοῦν! Τίποτε δέν θά μείνει κρυφό! Ἀκόμη κι αὐτά πού δέν ἦρθαν ποτέ στό φῶς τῆς δημοσιότητας ἤ τά «ἐν κρυπτῷ» καί «νυκτί γενόμενα», ὅλα θά ἀποκαλυφθοῦν σέ ὅλους, θά γίνουν παγκοσμίως γνωστά, τόσο τά ἀγαθά ὅσο καί τά πονηρά ἔργα ἑνός ἑκάστου.

Ἔρχεται ἑπομένως ἡ ὥρα τῆς Κρίσεως γιά τόν καθένα μας. Θά πραγματοποιηθεῖ πρῶτα ἡ μερική Κρίση γιά κάθε ψυχή, ὅταν χωριστεῖ ἀπό τό σῶμα, κατά τήν κοίμηση, τόν θάνατο κάθε ἀνθρώπου, ὅπου θά τοποθετηθεῖ στό προστάδιο τοῦ Παραδείσου ἤ τῆς Κολάσεως. Θά ἀκολουθήσει ὅμως ἡ Τελική Κρίση γιά ὅλους μας, κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄγνωστο τό πότε βέβαια.. Ὅποιος μιλήσει γιά συγκεκριμένους χρόνους καί καιρούς θά πεῖ ψέμματα ἤ θά εὑρίσκεται σέ πλάνη. Μόνον ὁ Ἴδιος ὁ Θεός γνωρίζει. Μποροῦμε νά βλέπουμε, νά διαβάζουμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅπως ὁ Χριστός μας μᾶς πληροφόρησε, ἀλλά ὄχι νά μπερδευόμαστε καί νά μιλοῦμε μέ σιγουριά ἤ νά πιστεύουμε πλανημένους διδασκάλους καί ψευδοπροφῆτες τῶν ἡμερῶν.

Σέ μᾶς μένει τό χρέος τῆς προετοιμασίας. Νά λάβουμε τό πιστοποιητικό εἰσόδου, τό εἰσιτήριο γιά ἀσφαλές ταξίδι στήν ἄλλη ζωή, τήν ἀληθινή ζωή, τόν τόπο τῆς ἀναπαύσεως στόν Παράδεισο. Κριτήριο οὐσιαστικό γιά νά εἰσέλθουμε ἐκεῖ; Ἡ ζυγαριά τῆς ἀγάπης! Ἀγάπη πρός ὅλους, χωρίς κρατούμενα.. πρός τόν πεταμένο τῆς ζωῆς, τόν περιθωριοποιημένο, τόν φτωχό, τόν ζητιάνο, τόν φυλακισμένο, τόν ποικιλοτρόπως ἀσθενοῦντα, τόν ἐμβολιασμένο ἤ τόν ἀνεμβολίαστο, τό «ἀπόβρασμα τῆς κοινωνίας», τόν τρελό, τόν κακό γείτονα, τόν ἀδερφό πού μέ ἀδίκησε ἤ μέ συκοφάντησε, πού μοῦ ἔκανε κακό, ὅλους. Ἀγαπῶ, συγχωρῶ, προχωρῶ νά εἶναι τό σύνθημά μας! Ἀγαπῶ γνήσια, χριστιανικά, ἀληθινά γιά νά μή κατακριθῶ! Γιά νά πέσω στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ Πατέρα στήν αἰώνια βασιλεία Του, στό παλάτι τῆς ἀγάπης Του!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness