165

Κυριακή ΙΒ’ Λουκᾶ (10 λεπρῶν)

Εκτυπώσιμη μορφή

Ημερομηνία: 

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος, 2022 - 23:15

Κυριακή ΙΒ’ Λουκ

(10 λεπρῶν)

16 Ἰανουαρίου 2022

Ἀκούει δυνατές κραυγές. Φωνές ἐκκωφαντικές, διαπεραστικές. Φωνές ἀνθρώπων, πού ζητοῦν ἀπεγνωσμένα βοήθεια, θεραπεία, ἐπανένταξη, ἕνα θαῦμα. Ἀκροατής ὁ Κύριος μας, ἀκούει τίς προσευχητικές κραυγές 10 λεπρῶν ἀνθρώπων.

Σέ μιά ἀπό τίς πάμπολλες περιοδεῖες τῆς ἀγάπης Του δίπλα στόν λαό, καί καθῶς εἰσέρχεται σέ μιά πόλη, ἀνάμεσα στά σύνορα τῆς Σαμάρειας καί τῆς Γαλιλαίας, συναντᾶ αὐτές τίς πονεμένες ὑπάρξεις. Ἀπαντᾶ στό διάβα Του 10 ἀπόκληρους ούσιαστικά ἀνθρώπους, πού εἶχαν ἀπόμονωθεῖ κατά τήν συνήθεια τῆς ἐποχῆς, ὥστε νά μή μεταδοθεῖ ἡ ἀθεράπευτη γιά ἐκεῖνα τά χρόνια ἀσθένεια τῆς λέπρας, ἀλλά καί ἐπειδή ὅλοι τούς ἔβλεπαν ὡς καταραμένους, ὡς ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν εὐλογία Θεοῦ, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀσθένησαν. Πόσα δράματα θά ἔκρυβε ἡ προσωπική διαδρομή τοῦ καθενός ἀπό αὐτούς τούς 10 λεπρούς! Πόσο πόνο, φόβο, μοναξιά, ἀποξένωση ἀπό φίλους, γνωστούς, οἰκογένεια, ἀλλά καί πόσο πόνο σωματικό, καθώς ἡ φθορά τῆς ἀσθένειας θά κατέτρωγε τίς σάρκες τους. Και φυσικά ὀδύνη ψυχική, πού θά κατέτρωγε κάθε ἰκμάδα τῶν πνευματικῶν τους δυνάμεων!

Αὐτοί οἱ σμιλεμένοι μέ τόν πόνο ἄνθρωποι καλοῦν τόν Χριστό, κράζουν προσευχητικά πρός Ἐκεῖνον καί τοῦ ζητοῦν ἔλεος, βοήθεια! «Ἰησοῦ, ἐπιστάτα ἐλέησον ἡμᾶς». Κι Ἐκεῖνος, πού εἶναι ὁ Μέγας Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, τούς δίνει προκαταβολικά τήν ἀπάντηση μέσα ἀπό μία προτροπή, λίγο σκανδαλιστική γιά τά μέτρα τῆς ἐποχῆς καί ἀκόμα πιό σκανδαλιστική γιά τίς δικές τους προδιαγραφές. Τούς λέγει.. πηγαίνετε νά δείξετε τούς ἑαυτούς σας στούς ἱερεῖς, γιά νά πιστοποιήσουν τήν θεραπεία σας. Ἦταν ἡ συνήθεια τῆς ἐποχῆς.. ἄν κάποιος θεραπευόταν πήγαινε πρῶτα στούς ἱερεῖς, γιά νά «σφραγίσουν» τήν θεραπεία κι ἔτσι νά δώσουν τό «πράσινο φῶς» τῆς πλήρους ἀποκατάστασης τους στήν κοινωνία, καί τῆς ἐπανένταξης τους.

Καί τῶρα πλέον ὁ Χριστός μας τούς ἀποστέλλει στούς ἱερεῖς. Μα γιατί; Νά πιστοποιήσουν τί; Μα δέν βλέπουν θεραπεία στά σώματα τους. Κι ὅμως τούς παροτρύνει νά πᾶνε. Κι ἐκεῖνοι ὑπακούουν. Καί κατά τήν πορεία θεραπεύονται. Γίνεται τό θαῦμα! Γίνονται καί πάλι ὑγιεῖς!

Ἀπό τούς δέκα ἕνας μόνο, ξεχνᾶ νά τρέξει στούς ἱερεῖς, δέν τόν νοιάζει ἡ κοινωνική καταξίωση ἐκ νέου, δέν τόν ἀπασχολοῦν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Τρέχει πίσω στόν πραγματικό εὐεργέτη, στόν Κύριο μας καί Τοῦ ἀποδίδει εὐχαριστία καί δόξα, πέφτοντας στά πόδια Του! Εὔλογη ἡ ἀπορία καί τό παράπονο συνάμα τοῦ Χριστοῦ μας.. Δέν καθαρίστηκαν καί οἱ δέκα ἀπό τήν λέπρα; Οἱ ἄλλοι ἑννέα ποῦ εἶναι; Μόνο ἕνας γύρισε νά πεῖ εὐχαριστῶ; Καί αὐτός ὁ ἕνας εἶναι Σαμαρείτης.. δηλαδή ἀπόκληρος γιά τούς Ἰουδαίους, διότι οἱ Ἰουδαῖοι θεωροῦσαν τούς Σαμαρεῖτες ἀκάθαρτους καί ἄπιστους. Τότε ὁ Κύριος μας ἀποκρίθηκε σ’ αὐτόν τόν Σαμαρείτη μέ στοργή καί ἐπιβράβευση καί τοῦ εἶπε: «πήγαινε ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε», ἀλλά αὐτή ἡ πίστη ἀποτελεῖ καί τήν ἀρχή τῆς πνευματικῆς σου σωτηρίας.

            Πολλά τά συγκλονιστικά μηνύματα τῆς θαυμαστῆς θεραπείας τῶν 10 λεπρῶν. Ὄχι μόνο διότι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πίστεψαν στήν θεραπευτική δύναμη ἑνός ἁπλοῦ ἀνθρώπου, ἑνός πνευματικοῦ διδασκάλου, ὅπως φαινόταν στά μάτια τῶν πλείστων ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς. Εἶναι συγκλονιστική ἡ στάση τοῦ Χριστοῦ μας, διότι στέκεται ὡς Πατέρας σέ κάθε ἀπόκληρο ἄνθρωπο. Ἀφουγκράζεται τούς πόνους τους. Ἀκούει τίς δεητικές κραυγές, τίς ἀπελπισμένες ἐνίοτε φωνές τους. Ξέρει, γνωρίζει προσωπικά τόν καθένα, ἔχει τό πάνσοφο σχέδιο Του γιά τόν καθένα, δίχως νά καταργεῖ τήν ἐλευθερία κανενός. Ἀκόμη καί στούς λεπρούς τούς παρότρυνε, μέσα στήν δυνατότητα τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, νά πᾶνε στούς ἱερεῖς. Δέν τούς εἶπε ἐξ ἀρχῆς, σᾶς θεραπεύω. Τούς δοκίμασε θά λέγαμε. Ἀλλά τούς φρόντισε πράλληλα μέ τόν πιό σοφό τρόπο. Ἀκόμη κι ἐνῶ γνώριζε ὅτι δέν θά ἐπιστρέψουν οἱ περισσότεροι νά ἀποδώσουν εὐχαριστία πρός τόν Εὐεργέτη τους!

            Ὁ Κύριος μας σπάει τά κατεστημένα τῆς ἐποχῆς, πού τείνουν νά πνίξουν τόν ἄνθρωπο, τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου! Μᾶς δίνει ξεκάθαρο μήνυμα καί γιά τήν δική μας ἐποχή, ὅπου πολλά στερεότυπα κοινωνικά, θεσμικά, ἰατρικά καμμιά φορά ἤ ἀκόμη καί φαινομενικά χριστιανικά κοντεύουν νά στραγγαλίσουν τόν ἄνθρωπο, τήν ψυχή του, τήν ἀναφορά του στόν Θεό. Στίς μέρες μας, γιά παράδειγμα, τηροῦμε ἀποστάσεις μεταξύ μας γιά νά μήν μεταδώσουμε τήν θανατηφόρο ἀσθένεια τοῦ κορωνοϊοῦ, καί καλῶς πράττουμε. Δέν πρέπει ὅμως νά ἔχουμε ψυχική ἀπόσταση ἀπό τούς ἀδελφούς μας, τούς πλησίον μας ἀνθρώπους, ὅποιοι κι ἄν εἶναι αὐτοί, ὅποια ἐπιλογή κι ἄν ἔχουν κάνει στήν ζωή τους, εἴτε συμφωνοῦμε εἴτε διαφωνοῦμε μαζί τους.

            Ὀφείλουμε νά χωροῦμε στήν καρδιά μας τους πάντες, νά μήν ἔχουμε ἀποξένωση ἀπό τους ἄλλους, οὔτε νά τους ἀπομονώνουμε ἤ νά τούς περιθωριοποιοῦμε. Κακοποιημένες γυναῖκες, πρόσωπα τοῦ δρόμου, ὅπως κάποιοι κακῶς χαρακτηρίζουν ἄλλους ἀνθρώπους, ζητιάνοι, φτωχοί, ἄστεγοι, παιδιά τῶν φαναριῶν, ἀλλοδαποί, ἀλκοολικοί, ναρκομανείς, ποικιλότροπα ἐθισμένοι ἄνθρωποι, μοναχικοί τῦποι σέ γειτονιές καί διαμερίσματα, γέροντες ξεχασμένοι σέ γηροκομεῖα, φυλακισμένοι, νοσοῦντες ἀπό κορωνοϊό, πού εἶναι ἀπομονωμένοι καί ἐνίοτε «δακτυλοδεικτούμενοι», κάθε ἄνθρωπος, ἄς χωρέσει στήν καρδιά μας! Ἄς τούς ἀγαπήσουμε, ἄς νεκρώσουμε τήν φιλαυτία καί τό «ἐγῶ» μας καί ὅλους αὐτούς τούς  λησμονημένους, καμμιά φορά καί ἀπό ἐπίσημους φορεῖς, ἄς τούς νοιαστοῦμε, ἄς τούς φροντίσουμε μέ κάθε τρόπο. Εἶναι οἱ «λεπροί» τῆς κοινωνίας μας, ἄς γίνουν ὁ «Χριστός» τῶν καρδιῶν μας! Ἄς προσκυνήσουμε στά πρόσωπα τους τόν Θεό μας!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness