165

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 23 Νοέμβριος, 2021 - 12:15

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

ορτή τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου

Ἡ νεαρή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἡ σεμνή παιδούλα Μαριάμ «σήμερον εἰσάγεται ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου». Εἰσοδεύει στό Ναό τοῦ Θεοῦ καί παραδίδεται ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς της, τόν Ἰωακείμ καί τήν Ἄννα - τήν ἀπέκτησαν ἄλλωστε μέ τρόπο θαυμαστό, λύοντας ἔτσι τήν ἀτεκνία τους -  στά χέρια τῶν ἱερέων τοῦ Ναοῦ, ὁ τότε Ἀρχιερεύς τήν εἰσαγάγει στά «ἐνδότερα τοῦ καταπετάσματος». Μόνη Αὐτή κατ’ ἐξαίρεσιν εἰσέρχεται στό κυρίως τμῆμα τοῦ Ναοῦ, στά λεγόμενα Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου εἰσερχόταν μόνο μιά φορά τόν χρόνο ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιερέας γιά νά ραντίσει, κατά τήν ἰουδαϊκή συνήθεια και λατρευτική πρακτική, μέ αἷμα ζώων ἀπό τίς τότε ἀτελεῖς θυσίες στόν Θεό. Ράντιζε γιά νά λάβει συγχώρηση γιά τά δικά του ἁμαρτήματα, ἀλλά καί «ὑπέρ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων». Ἐκεῖ πλέον μέσα στόν Ναό, τά διάφορα ἐνδιαιτήματα και τούς χώρους τοῦ Ναοῦ, κατά τήν Ἱερά Παράδοση, ἡ Παναγία μας τρέφεται ἀπό ἀγγέλους καί ἀνατρέφεται μαζί μέ τά ἄλλα παιδιά πού διέτριβαν καί διακονοῦσαν στά ἔργα τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ.

Μέσα στούς χώρους τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ προσεύχεται, μελετᾶ, ἐντρυφᾶ στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἑτοιμάζεται νά κατασταθεῖ, νά γίνει «ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος». Προετοιμάσθηκε μέσα στόν ἱερό χῶρο τοῦ Θεοῦ, σ’ ἕνα περιβάλλον πού «μύριζε λιβάνι», ὅπως ἁπλά λέει ὁ λαός μας, γιά τό ἕργο πού τήν προόριζε ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γιά νά γίνει «ἡ μακαρία κοιλία, ἡ βαστάσασα» τόν Ἰησοῦν, τόν Λυτρωτῆ τοῦ κόσμου. Τό λέγει πολύ χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας: «ἡ Παναγία μας προετοιαζόταν γι’ αὐτό πού θά ἔκανε μετά», γιά νά γίνει δηλαδή ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί νά συνεργήσει ἔτσι στό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. 

Ὡς μικρό παιδί λοιπόν, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προσφέρεται στό Ναό, τήν ἐμπιστεύονται οἱ γονεῖς της, μόλις σέ ἡλικία 3 ἐτῶν, ὡς ἀντιπροσφορά δώρου εὐγνωμοσύνης στόν Πανάγαθο Θεό. Κάνουν τήν καλύτερη καί πιό σοφή κίνηση γιά τά μέτρα τῆς ἐποχῆς τους. Ἔτσι ὥστε τό βλαστάρι τους νά μεγαλώσει, νά ἀποκτήσει ἀγωγή, νά ἀσφαλισθεῖ. Βέβαια ἡ Παναγία μας εἶχε νά ἐκπληρώσει μιά εἰδική ἀποστολή, σύμφωνα μέ τό σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ὅμως ἀκριβῶς ἡ κίνηση τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας μᾶς δίνει ὑπέροχες κατευθύνσεις ζωῆς. Πόσο σοφά καί μέ ἰδιαίτερη προσοχή πρέπει νά ἐνεργοῦμε γιά τήν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας, εἴτε μέσα στό σπίτι, εἴτε ἐκτός σπιτιοῦ, στό σχολεῖο ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἐμπιστευόμαστε καί ἀναθέτουμε τά παιδιά μας.

Εἰδικά στήν ἐποχή μας τούτη ἡ ἀναγκαιότητα, τῆς σωστῆς ἐκπαιδεύσεως καί διαπαιδαγώγησης τῶν νεαρῶν μας βλαστῶν, ἀναδεικνύεται ἀκόμη πιό ἐπιτακτική καί ἐπείγουσα. Βλέπουμε ἄλλωστε πόσα γίνονται στίς ἡμέρες μας.. περιπτώσεις ποικίλης σωματικῆς καί ψυχικῆς κακοποίησης παιδιῶν ἀπό ἀνθρώπους πού ἀσχολοῦνται μέ τόν ἀθλητισμό, ἐνίοτε ἀπό πρόσωπα τῆς ἐκπαίδευσης, ἀπό φιλικά, συγγενικά πρόσωπα, οἰκογενεῖς, ἀκόμη ἀκόμη καί ἀπό τούς ἴδιους τούς γονεῖς κάποιες φορές. Αὐξάνονται καθημερινά περιπτώσεις ἐγκλημάτων, πού ἀφοροῦν παιδιά, οἱ περιπτώσεις bullying στά σχολεῖα, ὁμάδες καί συμμορίες ἀνηλίκων μέσα σέ σχολικές ἐγκαταστάσεις, ἔξω στούς δρόμους, στίς μεγαλουπόλεις καί τήν ἐπαρχία. Ἔχουμε ἐγκλήματα ποικίλου τύπου, πού τελοῦν ἀνήλικοι, ἐπειδή ποτέ κανείς δέν τούς πρόσεξε, δέν ἀσχολήθηκε μέ τήν παραβατική τους συμπεριφορά.

Ἀλήθεια πόσο ἐνδιαφέρον, προσοχή καί ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια χρειάζεται ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν! Φροντίδα μέσα στό σπίτι, τήν οἰκογένεια, τό σχολεῖο, τήν ὁμἀδα, τίς ἐξωσχολικές δραστηριότητες.. παντοῦ! Μᾶς χρειάζεται συχνά ἡ ὑπενθύμιση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου: «ὅλα τά ἔργα νά πᾶνε πίσω, τό ἔργο γιά τό παιδί νά πάει μπροστά»! Νά ἐπιμεληθοῦμε πρῶτα καί πάνω ἀπ΄ ὅλα ὄχι μόνο γιά τό τι θά φᾶνε τά παιδιά μας, πῶς θά καλυφθοῦν οἱ σωματικές τους ἀνάγκες, πού ἀσφαλῶς πρέπει κι αὐτές νά τακτοποιηθοῦν, ἀλλά πρωτίστως πῶς θά γεμίσουν οἱ ψυχές τους. Νά μεγαλώσουν μέσα σ’ ἕνα ὑγιές, εἰρηνικό περιβάλλον μέσα στό σπίτι, τήν οἰκογένεια, μέσα σ’ ἕνα κλίμα ἀγάπης, συνεργασίας. Νά ἀποκτήσουν ὄχι μόνο γνώσεις καί δεξιότητες στό σχολεῖο, τό φροντιστήριο, ἀλλά νά μάθουν ἀλληλοσεβασμό, ἀγάπη, συντροφικότητα, συνεργασία, θυσία, νά μήν κυνηγοῦν μόνο τό προσωπικό συμφέρον καί τήν ἀτομική πρωτιά, ἀλλά νά παλέψουν νά σηκώσουν τήν ὁμάδα, τήν κοινωνία ψηλά. Ὀφείλουμε νά προσέχουμε καί πού ἐμπιστευόμαστε τά παιδιά μας, σέ ποιούς χώρους, σέ ποιούς ἀνθρώπους! Μποροῦμε νά ἐμπιστευθοῦμε τούς νεαρούς μας βλαστούς στήν Ἐκκλησία, στίς Ἐνοριακές Κατηχητικές Συντροφιές, σέ σύνολα καί πρόσωπα πνευματικά καί ὑπεύθυνα.

Μποροῦμε νά τούς ἐμπνεύσουμε μέ τό παράδειγμα μας, τόν ἀγώνα καί τήν δική μας πιστότητα σέ ἀρχές καί ἰδανικά, γιά νά ἀποκτήσουν θάρρος, δύναμη, προσωπικότητα, γιά νά γίνουν χρηστοί πολίτες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἀλλά καί νά γίνουν εὐλογημένες ψυχές, ἅγιοι μέσα στόν κόσμο. Ἄς μεγαλώσουμε τά παιδιά μας «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀλλά καί ὅπως πολύ δυνατά πάλι ἀναφέρει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «κάνε τό παιδί σου ἀθλητή», πρωταθλητή θά μπορούσαμε νά ποῦμε αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πρωταθλητή τῆς ἀρετῆς, τῆς καλοσύνης, τῆς ἀγάπης, ἔτσι ὥστε νά γίνει ὁ πιό ἐπιτυχημένος ἄνθρωπος τοῦ κόσμου!       

 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο kyriaki_21.11.2021_eisodion_uperagias_theotokoy.docx25.25 KB
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...