165

Δικαιολογητικά εἰσαγωγῆς στό Γηροκομεῖο

Εκτυπώσιμη μορφή
 1. Αἴτησις τοῦ ἐνδιαφερομένου γιά τήν εἰσαγωγή του, ὑπο­γε­γραμ­μένη ἀπό τόν ἴδιο τόν ἐνδια­φε­ρό­με­νο ἤ σέ περί­πτω­ση ἀδυνα­μίας του πιστο­ποιουμένης ἰατρι­κά ἀπό τόν πλη­σιέ­στε­ρο συγγενῆ του ἤ σέ περίπτωση μή ὑπάρξεως συγ­γε­νῶν ἀπό κοινωνική λειτουργό τῆς Κοινωνικῆς Πρό­νοιας.
 2. Συγκατάθεση ἑνός ἐκ τῶν πλησιεστέρων συγγενῶν τοῦ αἰ­τοῦντος μέ ὑπεύθυνη δήλωση τοῦ Ν. 1599/1986, ὅπως ἰσχύει κάθε φορά.
 3. Πιστοποιητικό ὑγείας ἀπό Δημόσιο Νοσοκομεῖο ὅτι δέν πά­σχει ἀπό μολυσματικό μεταδοτικό νόσημα.
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως ἤ ἐπικυρωμένη φωτοτυπία τῆς ταυτό­τητός του.
 5. Συστατική ἐπιστολή τοῦ ἱερέως τῆς ἐνορίας τοῦ αἰ­τοῦ­ντος.
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα τοῦ ἐνδιαφερομένου στό ὁποῖο νά περιέχεται καί ἡ οἰκογενειακή του κατάστα­ση.
 7. Πλῆρες ἰατρικό ἱστορικό ἀπό τόν προσωπικό – οἰκο­γε­νειακό  ἰατρό τοῦ αἰτοῦντος, στό ὁποῖο θά παρέχονται πλη­ρο­φο­­ρίες γιά τήν κατάσταση τῆς ὑγείας του, τῶν φαρμά­κων πού λαμβάνει καί ὅποιες ἄλλες ἀπαραίτητες, κατά τήν κρίση του, πληροφορίες.
 8. Ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι ἀποδέχεται τή συνεισφορά τῆς συ­ντά­­ξεώς του καί οποιοδήποτε έκτακτο επίδομα δικαιουται  ἤ μέρους τῶν εἰσοδημάτων του στό Ἵδρυμα, στήν περί­πτω­ση πού ὁ τρόφιμος ἔχει τήν δυνατότητα αὐτή.
 9. Ὑπεύθυνη δήλωση ὅτι σέ περίπτωση θανάτου τοῦ τρο­φί­­μου τά ἔξοδα κηδείας ἀναλαμβάνουν οἱ οἰκεῖοι (κληρονόμοι).
 10. Ὑπεύθυνη δήλωση πού ἀφορᾶ τήν πληρωμή τῶν διαφόρων φόρων πού σχετίζονται εἴτε μέ ἀκίνητα πού τυχών διαθέτει ὁ τρόφιμος τοῦ Γηροκομείου εἴτε μέ πληρωμή φόρου χρήσεων πρίν τήν εἰσαγωγή στο Γηροκομεῖο.
 11. AMKA.
 12. A.Φ.Μ.
 13. Ἀπόκομμα  Συντάξεως καί ἀριθμός DIAS.
 14. Βιβλιάριο Ὑγείας.
 15. Βιβλιάριο Τραπέζης.
 16. Ταυτότητα.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...